Główną działalnością Falo Nieruchomości jest kompleksowe i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, magazynowymi, biurowymi, produkcyjnymi oraz prywatnymi lokalami przeznaczonymi pod wynajem.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie zarządzania nieruchomościami, Falo Nieruchomości gwarantuje poprawę ekonomiki oraz ogranicza do minimum konieczność zajmowania się sprawami nieruchomości przez jej właściciela.

Zakres usług w ramach zarządzania nieruchomością

Przejęcie nieruchomości:

•        Inwentaryzacja wszelkich dokumentów będących w posiadaniu właścicieli

•        Uzupełnienie dokumentacji nieruchomości o brakujące pozycje

•        Zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości

•        Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zabezpieczeń, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów nadzoru budowlanego

•        Wykonanie wymaganych przepisami prawa kontroli techniczno-budowlnych

•        Weryfikacja umów podpisanych z firmami obsługującymi nieruchomość połączona z ich renegocjacją

•        Przejęcie dokumentów księgowych oraz zorganizowanie bazy księgowej i rozliczeniowej

Bieżąca obsługa:

•        Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, dostaw gazu oraz innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości

•        Zorganizowanie bieżącej konserwacji i napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych

•        Zlecanie kontroli technicznych przewidzianych ustawą Prawo budowlane (przeglądów rocznych przewodów kominowych, przeglądów pięcioletnich – ogólnobudowlanych i elektrycznych), prowadzenie książki obiektu budowlanego

•        Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi remontami

•        Zapewnienie całodobowej obsługi technicznej oraz gotowość pogotowia technicznego 24h na dobę:

o        tel. alarmowy administracji: 691-670-670

o        tel. alarmowy pogotowia technicznego: 669-670-670

•        Zorganizowanie i nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości pomieszczeń; otoczenia oraz urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku

•        Zapewnienie ubezpieczenia budynku, opłacania podatków i innych opłat publicznoprawnych, przypadających na nieruchomość

•        Prowadzenie księgowości nieruchomości, sporządzanie sprawozdań finansowych, przygotowywanie na żądanie właścicieli informacji o ponoszonych kosztach oraz uzyskiwanych pożytkach

•        Dochodzenie opłat oraz innych należności, a w razie konieczności, ich windykację z kierowaniem spraw do sądu włącznie

•        Dokonywanie rozliczeń mieszkań dotyczących centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej oraz zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych

•        Zapewnienie dostępu do systemu informacji elektronicznej – panelu informacyjnego dostępnego online, pozwalającego na kontrolę płatności oraz sprawdzanie aktualności związanych z funkcjonowanie nieruchomości

•        Prowadzenie biura nieruchomości, w tym wszelkiej korespondencji

•        Przeprowadzanie przeglądów techniczno-sanitarnych

Planowanie długofalowe:

•        Opracowywanie projektu rocznego planu gospodarczego oraz realizowanie zadań przewidzianych w uchwalonym planie gospodarczym

•        Opracowanie wieloletniego planu działań

•        Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli

•        Rekomendacje dotyczące powiększania dochodów właścicieli z nieruchomości.

 

Zobacz również:

Zarządzanie nieruchomościami Gniezno

Zarządzanie nieruchomościami Września